Balans, staat van baten en lasten en toelichting 2017

Balans 2017

ACTIVA                                                                                                         31-12-2017
Vaste activa                                                                                                          € 0,00
Vlottende activa                                                                                                   € 0,00
Liquide middelen
Banksaldo ING 8112422                                                                        € 290.255,26
Saldo spaarrekeningen                                                                                      € 0,00
Saldo Kas                                                                                                              € 0,00
Totaal activa                                                                                           € 290.255,26

PASSIVA                                                                                                       31-12-2017

Eigen vermogen                                                                                       € 289.805,26
Vreemd vermogen lange termijn                                                                     € 0,00
Vreemd vermogen korte termijn                                                                 € 450,00
Voorziening                                                                                                          € 0,00
Totaal passiva                                                                                        € 290.255,26

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de stichting en goedgekeurd op: 15 maart 2018.
Er is nog geen opdracht verstrekt aan een registeraccountant of vergelijkbare deskundige tot controle van de jaarrekening.
Daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijk accountant nog.

Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Vreemd vermogen korte termijn betreffen door directeur voorgeschoten oprichtingskosten stichting.
Er is in 2017 nog geen bedrag onder voorziening opgenomen omdat deze eerste maanden
van het bestaan de opstartfase waren, waarin het nog niet haalbaar was concreet aan de doelstellingen te werken.