Bestuur

Goed bestuur en gedegen toezicht

Goed bestuur en gedegen toezicht zijn essentieel om de kwaliteit van ons werk hoog te houden. Daarom hebben we duidelijke regels en een actief bestuur.

Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directie van Stichting Adar en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het toezicht kan zowel vooraf als achteraf plaatsvinden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestuur het jaaroverzicht van activiteiten en financiële jaarverslag goedkeurt. Daarnaast geeft het bestuur advies aan de directie.

BEREND GERT SPAANS
Voorzitter

IVONNE VAN DER LEE-VAN OS
Penningmeester

ERGÜDER KESGIN
Secretaris

THOMAS NOTERMANS
Bestuurslid

Vergaderingen Bestuur

Het bestuur komt minimaal één keer per jaar bij elkaar. En verder op elk gewenst moment vanwege urgente ontwikkelingen op het vakgebied of binnen Stichting Adar.

Leden bestuur

De leden van het bestuur doen het werk vrijwillig, alleen de onkosten worden vergoed. Het bestuur heeft voldoende kennis van cultuur, fondsenwerving en media. Hun gezamenlijke competenties liggen op bestuurlijk, financieel, maatschappelijk en communicatief vlak.

Directie

De directie van Stichting bestaat uit directeur Reber Dosky. De directeur bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en de dagelijkse leiding. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het directiereglement. De directeur geeft het bestuur alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de bestuurlijke taken.

REBER DOSKY
Directeur