Staat van Baten en Lasten 2017

BATEN
collecten                                                                                                                 €0,00
nalatenschappen                                                                                                  €0,00
contributies                                                                                                           €0,00
donaties en giften                                                                                     €290.225,00
overige baten                                                                                                         €0,26
Totaal baten beschikbaar voor doelstellingen                                   €290.225,26

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
a. het produceren van films en documentaires                                             €0,00
b. het realiseren van culturele centra, w.o filmhuizen en theaters in het buitenland                                                                                                              €0,00
c. het organiseren van film gerelateerde culturele evenementen             €0,00
d. het organiseren van debatten, lezingen en seminars                              €0,00
e. het samenwerken met overheden, instellingen, organisaties en of individuen die soortgelijke doelen nastreven                                                €0,00
Kosten fondsenwerving                                                                                      €0,00
Kosten beheer en administratie                                                                    €450,00
Totaal lasten                                                                                                    €450,00

Saldo van baten en lasten                                                                     €289.775,26

Bestemming saldo van baten en lasten
specifieke donaties doelstelling a.                                                         €140.000,00
betaald aan doelstelling a.                                                                                  €0,00
specifieke donaties doelstelling b.                                                                  €25,00
betaald aan doelstelling b.                                                                                  €0,00
specifieke donaties doelstelling c.                                                                     €0,00
betaald aan doelstelling c.                                                                                  €0,00
specifieke donaties doelstelling d.                                                                    €0,00
betaald aan doelstelling d.                                                                                  €0,00
specifieke donaties doelstelling e.                                                                     €0,00
betaald aan doelstelling e.                                                                                  €0,00
toe/afname algemene reserves                                                              €149.750,26

Saldo van baten en lasten                                                                       €289.775,26

Toelichting op Staat van Baten en Lasten
De baten zijn verkregen door schenkingen, donaties en giften.
De lasten in 2017 betroffen alleen de oprichtingskosten
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats van gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

Algemene toelichting
Oprichtingsdatum stichting Adar, 7 september 2017
De stichting heeft tot doel:
a. het creëren van bewustwording over nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken door middel van kunst- en cultuuruitingen;
b. het leggen van verbindingen tussen diverse bevolkingsgroepen in Nederland en tussen de groepen in Nederland en het buitenland;
c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het produceren van films en documentaires;
b. het realiseren van culturele centra, waaronder filmhuizen en theaters, in het buitenland;
c. het organiseren van film gerelateerde culturele evenementen zoals concerten en filmfestivals zowel in Nederland als in het buitenland;
d. het organiseren van debatten, lezingen en seminars naar aanleiding van de documentaires, films of andere maatschappelijke ontwikkelingen;
e. het samenwerken met overheden, instellingen, organisaties en of individuen die soortgelijke doelen nastreven.
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting: www.stichtingadar.nl

Overige gegevens

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de stichting en goedgekeurd op: 15 maart 2018
Er is nog geen opdracht verstrekt aan een registeraccountant of vergelijkbare deskundige tot controle van de jaarrekening.
Daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijk accountant nog.